Dienste/Services

AFRIKAANS

Baie studente is vir navorsingsmodules ingeskryf waar hulle nie voldoende hulp kry om te verstaan wat om te doen nie. Miskien vra hulle net nie die regte vrae nie. En dan sukkel hulle om take en navorsingsverslae te voltooi.

Akademiese skryfwerk is ‘n vaardigheid wat aangeleer moet word. Dit word nie op skool of universiteit onderrig nie, lyk dit my. Dit is iets wat jy moet aanleer en dan moet oefen.

Navorsing is ‘n lekker ervaring. Jy moenie gespanne wees nie, jy moet jou navorsing geniet. Daarom bied ek dienste aan om jou te help om ook van jou akademiese skryfwerk te hou.

Ongelukkig kan ek dit nie gratis aanbied nie omdat ek baie tyd in die werk insit om jou te help om te verstaan waar jy moet verbeter.

ENGLISH

Many students enrol for research modules and courses where they do not get the support they need to understand what to do. Maybe they do not ask the correct questions, and then they struggle with the assignments.

Academic writing is a skill, one not taught at school neither at university, it seems to me. It is something that needs to be learned, and then you have to practice.

Research is such a wonderful experience. You do not have to stress, you need to enjoy research. Therefore, I am offering my services to help you to enjoy your academic writing.

Unfortunately, I cannot offer my services free of charge, as I put a lot of time in when I review your work so that you do understand where you need to improve.


Ervaring / Expertise

 1. Akademiese skryfwerk
 2. Navorsingsvoorstelle
 3. Hoofstukke vir verhandelings en tesisse
 4. Akademiese artikels wat teruggestuur is om verbeter te word
 5. Hersien van hoofstukke vir boeke
 6. Verwysings
 7. Hulp met aansoeke vir etiese klaring, ek weet wat kan veroorsaak dat dit afgekeur word
 8. Afrikaanse taalversorging
 1. Akademic writing
 2. Research proposals
 3. Chapters for post-graduate research
 4. Academic papers returned to be improved before publication
 5. Review of chapters to be published books
 6. Referencing
 7. Assistance with writing applications for ethical clearance. I know what can result in a negative outcome
 8. Afrikaans language editing

Dienste / Services

 1. Artikels op hierdie blog waarin ek op basiese vaardighede fokus wat aangeleer moet word om akademiese werk te skryf.
 2. ‘n Persoonlike diens waarin ek teen betaling jou werk nagaan om areas vir verbetering voor te stel.
 3. Jy kan ook ‘n epos na die onderstaande e-posadres stuur as jy voorstelle vir artikels wil maak gebaseer op probleme wat jy ondervind.
 1. Articles on this blog to where I focus on basic skills that needs to be developed to write academic work such as proposals and papers.
 2. Personalised service, where I review your work at a cost to help you to identify areas for improvement
 3. You can also send emails to suggest articles to be written to help you when you experience problems while writing your research papers.

Artikels / Articles

Ek sal gereeld skryf en hier kom byvoeg.

I will frquently write and add the articles here.

 1. Mendeley (tegnologie vir verwysings) en kursus
 2. Wanneer om bladsy nommers in teks by te sit.
 1. Mendeley referencing tool and course
 2. When to add page numbers in the text

Kontak / Contact

Dr. Christa van Staden

dr.cj.vanstaden@gmail.com


Belangrik / Important

Hou asseblief van hierdie bladsy, deur op die Like knoppie onderaan te klik.

Jy kan dan kommentaar lewer. Vra asseblief raad in die kommentaar, dan kan almal saamleer wat jou vrae lees.

Please click on the like button to like this page, then you will be able to comment.

Please ask for advice in the comments, then others van also learn from the questions and answers.